به قلم دکتر پوریا عادلی استراتژیست حوزه سلامت

نگاهی به اصلی ترین نقاط ضعف حوزه درمان کشور وراه برون رفت ازآن

نگاهی به اصلی ترین نقاط ضعف حوزه درمان کشور وراه برون رفت ازآن
بدون شک بیماری از لحاظ اقتصادی با لطمات سنگین به پیکره اقتصاد فرد و اجتماع همراه است افراد واجتماع درصورت گریبان شدن با بیماری های مزمن و صعب العلاج درکنارهزینه های درمانی به علت عدم امکان ادامه فعالیت های اقتصادی موثر با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود که این مشکلات علاوه برخود فرد بیمار و خانواده او بر روی کلیت اقتصادکلان کشوراثرات نامطلوبی خواهد داشت.
: 4095

دراکثریت کشورهای درحال توسعه اصولا بهداشت و درمانی وجود نداشته و طبقه متوسط و ضعیف جامعه تنها از حداقل های درمان برخوردار هستند و طبقه الیگارشی جامعه نیزهرگاه به درمان نیازپیدا کنند جهت درمان خود و خانواده باهزینه های کلان رهسپار کشورهای پیشرفته می شوند.

کشورما به مدد روحیه خود باوری که توسط افکار امام راحل و حمایت های مقام معظم رهبری به آن دمیده شده و جذب جوانان نخبه در دانشگاه های علوم پزشکی در وضعیتی متفاوت باسایر کشورها از نظر خدمات بهداشتی ودرمانی وسطح کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به سر می برد و سطح خدمات ارائه شده در کشور را می توان بابالاترین استانداردهای جهانی مطابق دانست.

اگرچه دردهه گذشته با استیلای برخی تفکرات بر سیاست ها بهداشت ودرمان کشورشاهد کاهش رشد سرعت پیشرفت وگاهی عقب گردهایی دربرخی عرصه ها بودیم ولی همچنان سطح خدمات ارائه شده درکشور درحد قابل قبول استانداردهای جهانی است.

رشد بهداشت و درمان کشور بدون رشد متوازن صنعت بیمه ای کشور عامل اصلی عدم کارآمدی سیستم بهداشتی و درمانی کشورما محسوب شده ومنجر به این موضوع گردیده است که امکان بهره مندی از این امکانات برای اقشار آسیب پذیر جامعه فراهم نگردد.

درکلیه برنامه های ارائه شده درسالهای اخیرهم به جای متناسب سازی صنعت بیمه کشور با سطح خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده درکشور به دنبال محدودسازی و کاهش سطح خدمات ارائه شده در کشور بوده ایم آن چیزی که امروز مهم واساسی است این مهم است که راه اصلاح مشکلات ساختاری کشور ازتحول درسازمان های بیمه گر وصنعت بیمه عبور کرده واین صنعت بیمه است که باید خودرا با ظرفیت های بهداشتی و درمانی کشور همراه و هماهنگ نماید.

بدون شک درسالهای اخیر افزایش طول عمرجامعه ایرانی درکنار تحریم های ظالمانه خارجی منجربه کاهش منابع موجود دولت و سازمان های بیمه گرگردیده است و اختصاص این منابع محدود به هزینه های نامحدود درمان بعضا ناممکن می نماید.اما راهکار حل این مشکل چیست آیا می توان باکاهش  دستوری مخارج حوزه درمان باحفظ کیفیت درمان این منابع را مدیریت نمود؟به طور قطع  پاسخ به این سوال منفی است.تنها راه حل مشکلات حوزه درمان ضمن اصلاح اساسی درساختار مدیریتی و تخصیص منابع بیمه های پایه استفاده از سازمان های بیمه خصوصی و نیمه دولتی برای ارائه بسته های بیمه تکمیلی درمان گروهی است که می تواند درموقع بیماری و ازکارافتادگی مانع کاهش سطح اقتصادی فرد وجامعه گردد.

استفاده از بسته های بیمه تکمیلی درمان گروهی تجربه ای آزموده شده دربسیاری ازکشورهای جهان است که به خوبی می تواند با توجه به ساختار درمانی کشور درکشور ما مورد استفاده قرارگیرد.شاید درنگاه اول این سوال به ذهن مخاطبین متبادرشودکه این بسته های تکمیلی درمان تنها برای طبقه متوسط به بالاتر جامعه کاربرد داشته وباعث عدم عدالت درمان درسطوح پایین ترجامعه می شود.

پاسخ به این سوال دردوبخش خواهد بود بخش اول اینکه به هرحال مابین دوانتخاب قرارداریم یک انتخاب نابودی کیفیت خدمات درمانی کشور و رهسپارشدن تمام آحاد جامعه از فقیر و غنی با هزینه های کمرشکن به خارج ازکشور وراه دیگرحفظ و ارتقا این مزیت بالقوه کشور درعرصه بهداشت ودرمان کشور است ولی راهکار ایجاد عدالت درمان دراین سیستم درمانی و بهره مندی اقشار مختلف جامعه ازخدمات بسته های بیمه تکمیلی درمان گروهی چیست:

1-فرهنگ سازی صحیح برای قشرمتوسط جامعه درمورد این موضوع که درتمام دنیا افراد جامعه قسمت عمده ای ازدرآمد خودرا صرف خرید بیمه می نماید تا به موقع ازخدمات آن استفاده کنند و اینکه خرید یک بیمه درمانی قوی بسیار مهم ترازخرید بسیاری کالاهای لوکس و سفرهای تفریحی غیرضروری سالیانه به خارج کشور است.بدون شک رسانه ملی نقش بسیارمهمی درایفای این نقش و ایجاد این فرهنگ خواهد داشت.

2-اختصاص منابع ناشی از قطع ارزترجیهی وسایر صرفه جویی ها درنظام عریض وطویل اداری بیمه ها وبخش دولتی درمان برای خرید بسته های تکمیلی بیمه درمان برای قشر آسیب پذیر جامعه ازطریق تزریق این منابع به نهادهایی همچون کمیته امداد امام وسایرنهادهای مشابه

3- ملزم کردن کارفرمایان بخش های مختلف خصوصی و دولتی به خرید این بسته های تکمیلی درمان  برای کارمندان و کارگران تحت پوشش خود بامشارکت و پرداختن سهمی از حق  بیمه تکمیلی ازطرف فرد بیمه شونده.

دکتر پوریا عادلی

رفتن به بالا